Vakantie

Het zonnetje schijnt en dan begint het bij veel mensen vaak te kriebelen om op vakantie te gaan. De hoogste tijd om verlof aan te vragen!

Op grond van de wet (art 7:638 BW) is een werkgever verplicht om werknemers in de gelegenheid te stellen om vakantie op te nemen. Het doel daarvan is dat werknemers kunnen bijkomen en herstellen van hun werk (de zogenaamde “recuperatiefunctie”). In principe wordt de vakantie volgens de wensen van de werknemer binnen twee weken na de vakantieaanvraag door de werkgever vastgesteld, tenzij de werkgever zich daartegen verzet op grond van gewichtige redenen of een zwaarwegend belang. Denk dan bijvoorbeeld aan de situatie dat een vakantie tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt. Een werkgever dient dat binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer kenbaar te maken. 

De werkgever mag van werknemers vragen om vakantiewensen voor een bepaalde termijn kenbaar te maken. Zo kan zoveel mogelijk rekening gehouden worden met alle verlofaanvragen. Het is ook mogelijk om af te spreken dat vakantie in bepaalde drukke periodes niet mogelijk is of dat vakantie niet tegelijkertijd met directe collega kan worden opgenomen. De wet biedt ook de mogelijkheid om verplichte vakantiedagen vast te stellen. 

Het is raadzaam om regels over het opnemen van vakantie vast te leggen in een vakantiereglement. Zo weet iedereen waar hij aan toe is. Om de vakantie-uren te berekenen, wordt het aantal uur dat wordt gewerkt, vermenigvuldigd met 4 (dus 40 uur per week x 4 = 160 vakantiedagen per jaar). Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Alles daarboven zijn de bovenwettelijke vakantiedagen. Raadpleeg daarvoor de arbeidsovereenkomst of CAO.

Categories:

Tags: