Algemeen

Rechtsetters Advocatuur respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan Rechtsetters Advocatuur wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt alle informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. In dit privacy statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop Rechtsetters Advocatuur met persoonsgegevens omgaat.

Met dit privacy statement wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkenen wiens persoonsgegevens door Rechtsetters Advocatuur worden verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens

Rechtsetters Advocatuur verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar juridische dienstverlening en is als zodanig verantwoordelijk voor de verwerking daarvan. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens buiten onze dienstverlening om wordt uw specifieke toestemming gevraagd.

Doel verwerking persoonsgegevens

Rechtsetters Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens met een aantal concrete doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder in het bijzonder advisering en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • de uitvoering van onze overeenkomst van opdracht in het algemeen c.q. anderszins met u gemaakte afspraken;
 • in het kader van de verbetering van de dienstverlening van Rechtsetters Advocatuur, het beheer van commerciële relaties en marketingdoeleinden;
 • het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Rechtsetters Advocatuur verwerkt in het bijzonder de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • ID-gegevens;
 • voor de behandeling van een dossier andere relevante persoonlijke gegevens.

Rechtsetters Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens omdat deze door u als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen (waaronder wederpartijen) aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Rechtsetters Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • een wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • een gerechtvaardigd belang.

Uw persoonsgegevens en derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens en het nastreven van de hiervoor genoemden doelen kan Rechtsetters Advocatuur gebruik maken van derden. Hierbij valt te denken aan deurwaarders, deskundigen, accountants en andere dienstverleners, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Rechtsetters Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en/of met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarnaast kan Rechtsetters Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Rechtsetters Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt voor zover nodig een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Beveiligingsmaatregelen

Rechtsetters Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Rechtsetters Advocatuur zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Rechtsetters Advocatuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene hebt u volgens de AVG bepaalde rechten. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verzet van persoonsgegevens, het overdragen van gegevens, het verwijderen van uw persoonsgegevens of de intrekking van een eerder gegeven toestemming kunt u sturen naar hilgers@rechtsetters.nl. Binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, ontvangt u bericht. Er zijn situaties denkbaar waarin Rechtsetters Advocatuur aan uw verzoek niet of niet volledig kan voldoen, zoals in het kader van de geheimhoudingsplicht van advocaten en de wettelijke bewaartermijnen. Rechtsetters Advocatuur neemt bovendien alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Om vast te kunnen stellen dat Rechtsetters Advocatuur persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, kan aan u een kopie van uw identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer worden verzocht.

Gebruik social media

Op de website van Rechtsetters Advocatuur kunnen links naar andere websites staan. Hierbij kan worden gedacht aan LinkedIn, Facebook en Instagram. Rechtsetters Advocatuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de privacybescherming en verwerking van persoonsgegevens van websites van derden. Het gebruik daarvan is dus voor uw eigen risico en Rechtsetters Advocatuur adviseert om altijd eerst het privacy statement van die derde door te lezen voordat u van de diensten van derde partijen gebruik maakt.

Websitebezoek en cookies

Indien en voor zover Rechtsetters Advocatuur gebruiksgegevens van haar website bijhoudt voor statistische doeleinden, worden die persoonsgegevens in beginsel anoniem gebruikt. Om het gebruiksgemak van de website van Rechtsetters Advocatuur te verbeteren, kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Het gebruik van deze cookies kunt u op elk gewenst moment weigeren, hoewel de website van Rechtsetters Advocatuur dan mogelijk minder goed werkt.

Aanpassing privacy statement

Dit privacy statement is van kracht sinds 1 januari 2020. Rechtsetters Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest recente versie van het privacy statement wordt op de website www.rechtsetters.nl gepubliceerd.

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. C. Hilgers via hilgers@rechtsetters.nl.