1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Rechtsetters Advocatuur | Mediation: een eenmanszaak van mr. C. Hilgers-Verspoor met KvK-nummer 76544966.

b. Het kantoor: Rechtsetters Advocatuur | Mediation.

c. Cliënt: de contractspartij van het kantoor.

d. Honorarium: de financiële vergoeding – exclusief BTW, verschotten en kantoorkosten als sub e en sub f bedoeld – die het kantoor voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

e. Verschotten: de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, waaronder bijvoorbeeld griffierechten, kosten van derden (deurwaarder, deskundige, etc.).

f. kantoorkosten: de vaste percentuele opslag op het honorarium vanwege de kosten van kantoorfaciliteiten.

g. De overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Rechtsetters Advocatuur | Mediation en cliënt.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht die aan Rechtsetters Advocatuur | Mediation wordt verstrekt. Deze toepasselijkheid geldt tevens voor alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

3. Overeenkomst van opdracht

a. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Rechtsetters Advocatuur | Mediation is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan Rechtsetters Advocatuur | Mediation slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en door eventuele medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.

b. De cliënt stemt ermee in, dat Rechtsetters Advocatuur | Mediation de overeenkomst van opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren of zo nodig met inschakeling van derden.

c. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en aanvaard door Rechtsetters Advocatuur | Mediation. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke wens of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

d. De cliënt vrijwaart Rechtsetters Advocatuur | Mediation, althans de voor het kantoor werkzame advocaten/personen, tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de cliënt verricht, tenzij het een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

e. Rechtsetters Advocatuur | Mediation behoudt zich het recht voor haar voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de gewijzigde voorwaarden, behoudens in geval van bijzondere en onvoorziene omstandigheden, slechts van toepassing zullen zijn op opdrachten die zijn verstrekt na de totstandkoming van de gewijzigde voorwaarden.

4. Declaraties, voorschotten en verschotten

a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met omzetbelasting en eventuele verschotten en kantoorkosten verschuldigd.

b. Indien Rechtsetters Advocatuur | Mediation in een gerechtelijke procedure namens de cliënt optreedt, is de cliënt verschotten, zoals hiervoor in artikel I sub e omschreven, verschuldigd. De hoogte van deze verschotten varieert met de aard van de gerechtelijke procedure, de omvang van het financiële belang, de rol van de cliënt in deze procedure als eiser dan wel gedaagde, etc. Deze kosten vormen geen vergoeding voor de werkzaamheden van Rechtsetters Advocatuur | Mediation, doch zijn verschuldigd aan de betreffende derde, zoals de betrokken rechterlijke instantie, de deurwaarder etc. Rechtsetters Advocatuur | Mediation doet de cliënt deze zogenaamde verschotnota’s na ontvangst toekomen. De cliënt dient deze nota’s te allen tijde direct na ontvangst aan Rechtsetters Advocatuur | Mediation te betalen.

c. Verschotten bestaande uit aan de rechterlijke instantie verschuldigde griffierechten moeten voorafgaande aan de gerechtelijke procedure worden voldaan uiterlijk op een door Rechtsetters Advocatuur | Mediation te vermelden tijdstip. Bij niet voldoening van deze griffierechten op voormeld tijdstip, staat het Rechtsetters Advocatuur | Mediation – mits zij dit vooraf aan cliënt meedeelt – vrij om haar werkzaamheden te staken dan wel op te schorten zelfs indien dit betekent dat in de gerechtelijke procedure voor de cliënt fatale termijnen verstrijken.

d. Verrichte werkzaamheden worden in principe elk maand gedeclareerd, ongeacht de omvang van de werkzaamheden en het stadium waarin de werkzaamheden zich bevinden.

e. Indien de cliënt het niet eens is met de hoogte van de factuur heeft de cliënt tot 45 dagen na factuurdatum het recht om de hoogte van de factuur te betwisten. Na 45 dagen vervalt dit recht. Betwisting dient schriftelijk aan Rechtsetters Advocatuur | Mediation te geschieden.

f. Rechtsetters Advocatuur | Mediation is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de oudste openstaande declaratie. In het geval Rechtsetters Advocatuur | Mediation voor de eerste maal voor de cliënt werkzaamheden verricht, gebeurt dit uitsluitend op basis van een voorschot, tenzij Rechtsetters Advocatuur | Mediation anders bepaalt.

g. Indien een (voorschot-)declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, het kredietrisico op een cliënt door Rechtsetters Advocatuur | Mediation als te hoog wordt ingeschat of onvoldoende zeker wordt geacht dat de cliënt haar betalingsverplichtingen jegens Rechtsetters Advocatuur | Mediation zal kunnen nakomen, kan Rechtsetters Advocatuur | Mediation, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, haar werkzaamheden opschorten. Rechtsetters Advocatuur | Mediation is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

h. Indien twee of meer cliënten partij zijn bij een met Rechtsetters Advocatuur | Mediation gesloten overeenkomst van opdracht, zijn al deze cliënten jegens Rechtsetters Advocatuur | Mediation hoofdelijk verbonden voor de nakoming van hun verplichtingen uit de overeenkomst. Voor cliënten met een rechtsbijstandverzekering geldt dat zij naast de verzekeraar hoofdelijk verbonden zijn voor de nakoming van de verplichting uit de overeenkomst, waaronder de betaling van de declaraties.

i. Rechtsetters Advocatuur | Mediation behoudt zich het recht voor om haar uurtarieven jaarlijks aan te passen.

5. Betaling

a. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Rechtsetters Advocatuur | Mediation gestelde bank- of girorekeningen tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt. Betaling door middel van een beroep door cliënt op verrekening is uitgesloten. De cliënt is niet gerechtigd de verplichting tot betaling van declaraties van Rechtsetters Advocatuur | Mediation op te schorten.

b. Betaling van declaraties van Rechtsetters Advocatuur | Mediation dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en de geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.

c. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn alle (buiten-)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die tenminste 15% van het declaratiebedrag bedragen met een minimum van € 250,00.

d. Rechtsetters Advocatuur | Mediation maakt geen gebruik van een derdengeldrekening en zal geen derdengelden ontvangen.

6. Aansprakelijkheid

a. Rechtsetters Advocatuur | Mediation heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking die door de Nederlandse Orde van Advocaten is voorgeschreven. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor alsmede iedere eventuele aansprakelijkheid van de advocaten en (juridische) medewerkers werkzaam voor het kantoor, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst of voortvloeiende uit onrechtmatige daad of anderszins is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Een kopie van de huidige polis ligt op het kantoor ter inzage.

b. Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor alsmede de advocaten en juridische medewerkers werkzaam voor het kantoor zijn voor eventuele tekortkomingen van deze derden en/of schade die is toegebracht niet aansprakelijk. Het kantoor is gerechtigd om mede namens de cliënt de algemene voorwaarden van de derde, eventueel met aansprakelijkheidsbeperking, te aanvaarden.

c. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

d. De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet als zij direct of indirect als belanghebbende zijn aan te merken. Rechtsetters Advocatuur | Mediation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een cliënt, jegens derden.

7. Privacy

De persoonlijke gegevens van de cliënt worden opgenomen in een databestand. De cliënt heeft het recht tot inzage, verzet en correctie. Rechtsetters Advocatuur | Mediation verwijst naar het privacy statement welke op de website is gepubliceerd en waarmee inzichtelijk is hoe Rechtsetters Advocatuur | Mediation uitvoering geeft aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan diegenen van wie zij persoonsgegevens verwerkt.

8. Archivering

Het dossier wordt gedurende zeven jaar bewaard, waarna het Rechtsetters Advocatuur | Mediation vrijstaat het dossier te vernietigen.

9. Nietigheid

In geval een beding (waaronder mede te verstaan een gedeelte van een bepaling) in deze voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen (daaronder mede te verstaan het overige gedeelte van een bepaling) onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

10. Kantoorklachtenregeling en geschillen

a. Op alle opdrachten is de kantoorklachtenregeling van Rechtsetters Advocatuur | Mediation van toepassing. De regeling is te raadplegen op de website van Rechtsetters Advocatuur | Mediation.

b. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij de bevoegdheid van een andere Nederlandse rechter dwingend bij wet is geregeld.